Před několika týdny jsme začali s přípravami a v úterý 27. listopadu to vyvrcholilo – projekt ANYANA Děti a svět, do kterého se zapojil celý první stupeň. Jeho prostřednictvím se žáci seznámili s problematikou rozvojových zemí, rozlišnými kulturami a způsobem života. Poutavým a často i vtipným způsobem prezentovaly jednotlivé třídy své nabyté poznatky.

S první třídou jsme se podívali do Vietnamu. Děvčata zatančila jako gejši. Viděli jsme také stínové divadlo zvířat. Žáci druhé třídy představili Srbsko. Předvedli nám srbské národní oblečení a ukázaly dva druhy písma, které se děti v Srbsku učí. Na závěr zatančili srbský národní tanec. Třetí třída nás seznámila prostřednictvím vtipných scének se zvyky a tradicemi v Jemenu. Čtvrtá třída prezentovala své poznatky o Angole a závěr jejich vystoupení patřil africkému rituálnímu tanci, který sklidil velký úspěch. Žáci páté třídy se podělili o své poznatky o Zambii. Ukázali nám tradiční pokrm kukuřičnou kaši a hliněné panenky. Zahráli zambijskou národní pohádku a na závěr také nechyběl africký tanec.

Některé žáky přišli podpořit i jejich rodiče. Po celou dobu projektu panovala příjemná atmosféra.

Mgr. Jitka Loutocká

UKÁZKA PRÁCE A. JENÁČKOVÉ

V pátek 14. 9. se 8. a 9. třída zúčastnili exkurze do Polska. Konkrétně do koncentračního tábora v Osvětimi. Vyjelo se hned brzy ráno. Cesta autobusem byla dlouhá, avšak zpestřil nám ji delegát Tomáš Kryl, který svým odborným výkladem popsal „každý metr cesty“. Když už jsme se blížili k Osvětimi, měla jsem smíšené pocity.

UKÁZKA PRÁCE H.CHLEBNÍČKOVÉ

Před několika dny jsme jeli se školou na zájezd do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Tento zájezd byl zaměřený na to, abychom se dozvěděli něco o učivu, které nás v tomto roce čeká. Ještě po několika dnech od návštěvy v Osvětimi se tam myšlenkami vracím a přemýšlím, jak se tam ti lidé cítili. My, když jsme ráno nasedali do autobusu, tak nikdo z nás neměl představu, jak to tam bude vypadat, ale dobře jsme věděli, že se to brzy dozvíme.

V pondělí 4.6.2012 se část žáků 8. ročníku vydala na exkurzi do automobilové továrny TPCA poblíž Kolína ve Středočeském kraji. Dopoledne po příjezdu následovala krátká procházka tímto okresním městem, spojená s obhlídkou Chrámu sv. Bartoloměje a historického centra, kterému dominuje novorenesanční budova radnice s měšťanskými domy.

Ve čtvrtek 26. 4. 2012 zasedla na Obecním úřadě v Července Certifikační komise MAS Uničovsko, o.p.s. Kolektiv školní jídelny se k této certifikaci přihlásil a chtěl prezentovat „Šumvaldské koláčky“  s tvarohovou a makovou náplní.
V brzkých ranních hodinách jsme zadělaly těsto a koláčky upekly. O půl desáté jsme vyrazili spolu s panem starostou, Ing. Josefem Šenkem, a panem ředitelem, Mgr. Ladislavem Vyhnálkem,  ke komisi, které předsedal p. Ing. Miroslav Mačák. Členové komise byli například zástupci z olomouckého krajského úřadu, ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo již certifikovaní prodejci apod.
Přihlášených účastníků z různých koutů Olomouckého kraje bylo 13 a prezentovali různorodé výrobky (př. umělecký kovář – sady ke krbům, včelař – med a produkty z medu, hospodářka z farmy – kozí sýry, výrobky z keramiky, trubičky, koblihy, jablka, jablečné džusy atd.). Naši koordinátorkou byla paní Ing. Iveta Kopcová, která nám pomohla s přihlášením do této akce.
A jak naše vdolečky dopadly?  Výborně! Certifikační komise školní jídelně certifikát udělila!!! Jen nutno podotknout, že se přiděluje na 2 roky, poté je třeba platnost obnovit.
Jindřiška Navrátilová – vedoucí školní jídelny

Každoroční oslavy Dne Země, které slaví celý svět počínaje 22. dubnem, se v naší škole uskutečnily  v pátek 27. 4. Žáci 8. a 9. třídy pod vedením třídních učitelek Evy Navrátilové a Hany Chudé nachystali pro zbytek školy devět stanovišť, jejichž úkolem bylo soutěžící nejen prozkoušet z jejich přírodopisných, ekologických a zeměpisných znalostí, ale hlavně je zaujmout. A to se jistě zdařilo.
Malí žáčci i žáci 2. stupně se stejnou urputností lovili "zlaté rybky", které jim neplnily přání, ale naopak zadávaly
úkoly, třídili odpad včetně toho nebezpečného, oblékali na sebe kostýmy dle přiřazeného ročního období a vyzkoušeli si také pantomimu. Kromě toho měli možnost zhlédnout zajímavá přírodopisná videa. V neposlední řadě pak si oživili již staré znalosti, získali nové anebo si uvědomili věci a souvislosti, nad nimiž dříve nepřemýšleli. V tento "volnější" den si určitě přišli všichni na své.
Mgr. Hana Chudá

Jako každoročně se konal ke sklonku března tradiční ples SRPŠ. Co letos návštěvníkům 24. březen přinesl? Rozhodně zajímavou podívanou v podání žáků 9. třídy, se kterými p. uč. Kallerová nacvičila polonézu. Celý tanec byl tentokrát pojat dosti pestře a moderně,  žáci se s tímto úkolem poprali na výbornou. O další vystoupení se postarala Jitka Dubová se svými svěřenci - tanečníky z 1. stupně, kterým to v černých trikotech a s nevšedními účesy moc slušelo; následovalo pestrobarevné vystoupení tanečního kroužku Kedlov dance pod vedením p. uč. Chudé. To však stále nebylo vše! S napětím publikum očekávalo příchod extravagantních bubeníků zahalených do černých hávů, kteří za přítmí v sále představili své vrcholné číslo. Aby si každý přišel na své, Míša Maitnerová, bývalá absolventka školy, naučila dobrovolné tanečníky základům zumby.

O hudbu a další zábavu se v průběhu večera pečlivě starala hudební skupina Radka Vincoura, Fofrovanka, která opět nezklamala  a ve spojení s tombolou, výborným občerstvením a povznesenou náladou hostů se večer skutečně velice vydařil.
Mgr. Hana Chudá

V pondělí 19. března navštívili žáci naší školy výstavu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci nazvanou Poznávej sám sebe. Výstava aktivovala jejich hravost, schopnost logického myšlení a kreativitu.

Žáci si mohli vyzkoušet sílu stisku vlastní ruky, otestovat čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost svých reakcí na různé podněty, luštit zvukové pexeso, změřit si hlasitost výkřiku, elektrický odpor vlastního těla vyluštit mnoho hlavolamů a záhad. K vyzkoušení zde byly připraveny chůdy, pedalo i kladina.

Interaktivní výstava nabídla žákům asi na 60 exponátech ponaučení, zábavu a spoustu informací o lidských smyslech a jejich klamech.

Mgr. Marie Řeřuchová 

 

V úterý 31. ledna jsme ukončili I. pololetí šk. roku 2011/12. Celkem 135 žáků si odneslo domů  výpis vysvědčení. Pro naprostou většinu žáků to byl důvod k radosti a spokojenosti. Pro ostatní, kteří zaznamenali dílčí neúspěchy a nezdary, není důvod k panice a předčasným závěrům. Je dobré vše doma v klidu rozebrat, poradit se s vyučujícími a stanovit si postupné cíle. Výsledek této spolupráce se zajisté dostaví.

Nejprve bych se ale zmínil o tom, co nového nám přinesl školní rok 2011/12. Vlastní školní vzdělávací program již postoupil do všech tříd. Znamená například výrazně větší a širší nabídku volitelných předmětů na II. st. Již od sedmého ročníku mají žáci 2 hodiny druhého cizího jazyka (německý). V osmé a deváté třídě přibývají další 2 hodiny. Žáci se rozhodli pro pohybové aktivity. Ve škole pracuje již třetím rokem  asistent pedagoga. Dlouhodobě máme širokou nabídku zájmových kroužků. Je jich celkem 14 a žáků se věnují ve svém volném čase nejen učitelé, ale také rodiče a veřejnost (V.Gerhát, J.Sušeň, Z.Solovská, J.Dubová). Od 1. září máme opět  nepovinný předmět náboženství. Vyučujícím je P. Mgr. Pavel Hodl. Dlouholetý celospolečenský problém – úbytek dětí – pokračuje i na naší škole.  Zastupitelstvo obce opětovně potvrdilo výjimku z počtu žáků. Toto prozíravé rozhodnutí umožní zachování plnotřídní školy v Šumvaldě.

Významnou akcí, na které budeme pracovat v následujících dvou letech, je projekt „Peníze do škol“. Naše škola získala  více než 900 000,- Kč. Tyto peníze jsou určeny na vybavení, tvorbu vzdělávacích materiálů, školení atd. Již před Vánocemi jsme vybavili všechny učebny I. stupně novými keramickými tabulemi s interaktivními dataprojektory. Učitelé dostali notebooky na tvorbu vzdělávacích materiálů. Znamená to další posun v modernizaci výuky.

Nový školní rok jsme zahájili s řadou změn v interiéru školy. Mezi největší akce patřila výměna oken v hlavní budově (jižní strana) (220 000Kč), nátěr podlahy v tělocvičně (200 000Kč). Prováděli jsme průběžnou opravu střech a řadu dalších větších nebo menších oprav (nové tlakové expanzní nádoby v kotelně, výměny radiátorů, čištění odpadů atd.) Vymalováním učeben, koridoru a šatny došlo k estetizaci školního prostředí.

Nyní tedy k hodnocení I. pololetí.

Celkem 75 (56%) žáků dosáhlo na vyznamenání. Z toho na I. st. 51 (72%) a na II. st. 24 (38%). Je to obdobný výsledek jako v předchozích letech. Bohužel máme jednoho žáka, který neprospěl.

Na pololetní pedagogické radě jsme projednávali také chování žáků. Jednoznačně zde převládalo kladné hodnocení. Celkem 61 žáků (45%) má na výpisu zapsánu pochvalu třídního učitele především za píli, dobrou práci a reprezentaci školy v různých soutěžích.

Bohužel bylo uděleno pět důtek ředitele školy a následně jedna snížená známka z chování za jednorázové vážné porušení školního řádu.

Celkem 5794 zameškaných omluvených hodin (průměr 43 hodin na žáka) patří k těm nejhorším v posledních letech. Nejlepší v docházce byli prvňáci – necelých 26 hodin na žáka. Naopak nejvíce „nemocní“ byli žáci 5. třídy – 73 hodin na žáka. Zajímavé také je, že tentokrát byli v docházce lepší žáci II. stupně.

Činnost školy byla od počátku školního roku bohatá na různé akce, soutěže, kurzy, vystoupení, exkurze atd. Žáci zde v praxi uplatňovali vědomosti a dovednosti získané v průběhu výuky. Nejvýznamnější akcí na začátku šk. roku (17. 9 .2011) byly oslavy „100 let školy“. Akce se připravovala téměř rok. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na ní podíleli.

K dalším aktivitám patřili: plavecký výcvik 3.- 4. třídy, Medlovský cross,  Scholaris, vystoupení dětí při setkání důchodců a vítání dětí, mikulášský a vánoční turnaj v košíkové,  matematické soutěže, turnaj ve florbale, nejlepší běžec a výškař okresu Olomouc, vánoční besídka, lyžařský výcvik v Karlově p. Pradědem a řada dalších. Škola se také výrazným způsobem podílela na uspořádání Vánočního koncertu. Jeho úroveň ocenili nejen místní, ale také řada cizích návštěvníků. Tímto děkuji všem učitelům a žákům za vzornou reprezentaci školy a obce Šumvald.

V těchto dnech ukončili svoje rozhodování nad přihláškami žáci deváté třídy. Novelou „Školského zákona“ došlo opět ke změně v počtu podávaných příhlášek – ze tří na dvě. Termín podání přihlášek je do 15.3. Veškeré úsilí nyní žáci směřují k co nejlepší přípravě na přijímací zkoušky. K tomu jim pomáhají učitelé nabídkou pravidelného doučování a přípravy na testování.

Veškeré podrobné informace o činnosti školy včetně bohaté fotogalerie najdete na našich webových stránkách: www.zssumvald.cz a také v pravidelných článcích v Šumvaldských novinách.

Mgr. Ladislav Vyhnálek, ředitel ZŠ Šumvald

 

V neděli 12. února jsme se všichni sešli před tělocvičnou u školy a společně jsme naložili všechny lyže, běžky a batohy do autobusu. Poté jsme vše zkontrolovali a vyrazili do Karlova pod Pradědem již potřetí na lyžařský kurz.

Dorazili jsme na parkoviště před chatou, vyndali všechny věci a dali je panu majiteli do auta. Ten nám je vyvezl až k chatě a my jsme už jen s malými batůžky na zádech kráčeli 500m do kopce k chatě. V chatě jsme si rozdělili pokoje, zabydleli se. Za půl hodiny už jsme šlapali na svah.

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!