V úterý 31. ledna jsme ukončili I. pololetí šk. roku 2011/12. Celkem 135 žáků si odneslo domů  výpis vysvědčení. Pro naprostou většinu žáků to byl důvod k radosti a spokojenosti. Pro ostatní, kteří zaznamenali dílčí neúspěchy a nezdary, není důvod k panice a předčasným závěrům. Je dobré vše doma v klidu rozebrat, poradit se s vyučujícími a stanovit si postupné cíle. Výsledek této spolupráce se zajisté dostaví.

Nejprve bych se ale zmínil o tom, co nového nám přinesl školní rok 2011/12. Vlastní školní vzdělávací program již postoupil do všech tříd. Znamená například výrazně větší a širší nabídku volitelných předmětů na II. st. Již od sedmého ročníku mají žáci 2 hodiny druhého cizího jazyka (německý). V osmé a deváté třídě přibývají další 2 hodiny. Žáci se rozhodli pro pohybové aktivity. Ve škole pracuje již třetím rokem  asistent pedagoga. Dlouhodobě máme širokou nabídku zájmových kroužků. Je jich celkem 14 a žáků se věnují ve svém volném čase nejen učitelé, ale také rodiče a veřejnost (V.Gerhát, J.Sušeň, Z.Solovská, J.Dubová). Od 1. září máme opět  nepovinný předmět náboženství. Vyučujícím je P. Mgr. Pavel Hodl. Dlouholetý celospolečenský problém – úbytek dětí – pokračuje i na naší škole.  Zastupitelstvo obce opětovně potvrdilo výjimku z počtu žáků. Toto prozíravé rozhodnutí umožní zachování plnotřídní školy v Šumvaldě.

Významnou akcí, na které budeme pracovat v následujících dvou letech, je projekt „Peníze do škol“. Naše škola získala  více než 900 000,- Kč. Tyto peníze jsou určeny na vybavení, tvorbu vzdělávacích materiálů, školení atd. Již před Vánocemi jsme vybavili všechny učebny I. stupně novými keramickými tabulemi s interaktivními dataprojektory. Učitelé dostali notebooky na tvorbu vzdělávacích materiálů. Znamená to další posun v modernizaci výuky.

Nový školní rok jsme zahájili s řadou změn v interiéru školy. Mezi největší akce patřila výměna oken v hlavní budově (jižní strana) (220 000Kč), nátěr podlahy v tělocvičně (200 000Kč). Prováděli jsme průběžnou opravu střech a řadu dalších větších nebo menších oprav (nové tlakové expanzní nádoby v kotelně, výměny radiátorů, čištění odpadů atd.) Vymalováním učeben, koridoru a šatny došlo k estetizaci školního prostředí.

Nyní tedy k hodnocení I. pololetí.

Celkem 75 (56%) žáků dosáhlo na vyznamenání. Z toho na I. st. 51 (72%) a na II. st. 24 (38%). Je to obdobný výsledek jako v předchozích letech. Bohužel máme jednoho žáka, který neprospěl.

Na pololetní pedagogické radě jsme projednávali také chování žáků. Jednoznačně zde převládalo kladné hodnocení. Celkem 61 žáků (45%) má na výpisu zapsánu pochvalu třídního učitele především za píli, dobrou práci a reprezentaci školy v různých soutěžích.

Bohužel bylo uděleno pět důtek ředitele školy a následně jedna snížená známka z chování za jednorázové vážné porušení školního řádu.

Celkem 5794 zameškaných omluvených hodin (průměr 43 hodin na žáka) patří k těm nejhorším v posledních letech. Nejlepší v docházce byli prvňáci – necelých 26 hodin na žáka. Naopak nejvíce „nemocní“ byli žáci 5. třídy – 73 hodin na žáka. Zajímavé také je, že tentokrát byli v docházce lepší žáci II. stupně.

Činnost školy byla od počátku školního roku bohatá na různé akce, soutěže, kurzy, vystoupení, exkurze atd. Žáci zde v praxi uplatňovali vědomosti a dovednosti získané v průběhu výuky. Nejvýznamnější akcí na začátku šk. roku (17. 9 .2011) byly oslavy „100 let školy“. Akce se připravovala téměř rok. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na ní podíleli.

K dalším aktivitám patřili: plavecký výcvik 3.- 4. třídy, Medlovský cross,  Scholaris, vystoupení dětí při setkání důchodců a vítání dětí, mikulášský a vánoční turnaj v košíkové,  matematické soutěže, turnaj ve florbale, nejlepší běžec a výškař okresu Olomouc, vánoční besídka, lyžařský výcvik v Karlově p. Pradědem a řada dalších. Škola se také výrazným způsobem podílela na uspořádání Vánočního koncertu. Jeho úroveň ocenili nejen místní, ale také řada cizích návštěvníků. Tímto děkuji všem učitelům a žákům za vzornou reprezentaci školy a obce Šumvald.

V těchto dnech ukončili svoje rozhodování nad přihláškami žáci deváté třídy. Novelou „Školského zákona“ došlo opět ke změně v počtu podávaných příhlášek – ze tří na dvě. Termín podání přihlášek je do 15.3. Veškeré úsilí nyní žáci směřují k co nejlepší přípravě na přijímací zkoušky. K tomu jim pomáhají učitelé nabídkou pravidelného doučování a přípravy na testování.

Veškeré podrobné informace o činnosti školy včetně bohaté fotogalerie najdete na našich webových stránkách: www.zssumvald.cz a také v pravidelných článcích v Šumvaldských novinách.

Mgr. Ladislav Vyhnálek, ředitel ZŠ Šumvald

 

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!