Provozní doba: Po - Pá 6:30 - 7:30 a 11:10 - 16:00 hod.
Vedoucí ŠD: Ing. Vlčková Lenka
Vychovatelka ŠD: Mgr. Jitka Řepíková
Kapacita: 60 žáků (2 oddělení)
Věková skupina: 1. - 5. třída
Kontaktní mobil: 727 940 067, 585041057
   
Řád školní družiny: Řád ŠD je ke stažení v sekci dokumenty / školní řády

Desatero informací o Školní družině při ZŠ Šumvald

1. Přihláška 
    Žáka přihlašuje do školní družiny zákonný zástupce, který řádně vyplní zápisní lístek s uvedením
    rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy.
    Pokud by měl žák opouštět školní družinu jiným způsobem, než je uvedeno v zápisním lístku
    (např. v jiný čas nebo dítě vyzvedává osoba, která není uvedena v zápisním lístku,…), zákonní
    zástupci informují vychovatelku písemně.
    Vzor: Petr Novák bude odcházet dne 30.9.2020 ze školní družiny sám ve 14.30.

    Podpis zákonného zástupce

2.  Zákonní zástupci se mohou seznámit s Řádem školní družiny na webových stránkách školy (www.zssumvald.cz).
     Dále je v tištěné podobě umístěn na vrátnici v hlavní šatně, ve školní družině a v ředitelně školy.

3.   Rozdělení školní družiny:  I. Oddělení (1. - 2.třída) vychovatelka Ing. Lenka Vlčková
                                                      II. Oddělení (3. - 4.třída) vychovatelka Mgr. Jitka Řepíková

4.   Úplata za školní družinu činí 200 Kč za 1. pololetí, uhraďte ji prosím do 24. září 2021. Pokud je žák během roku odhlášen
       z docházky do školní družiny, úplata se nevrací.

5.    Provozní doba : pondělí – čtvrtek 6.30 – 7.30    11.10 – 16.00
                                   pátek 6.30 – 7.30                      11.10 – 15.50
       Budova školy je zpřístupněna žákům navštěvujícím ranní družinu od 6.15. Do zahájení provozu
       školní družiny (6.30) žáci vyčkají v hlavní šatně, kde si je vyzvedne p. vychovatelka.

6.    Vyzvedávání a odchod žáků ze školní družiny je možný pouze v době:
       11.10 – 13.00 anebo 14.30 – 16.00 ( pátek 15.50).
       V čase od 13.00 do 14.30 si děti nevyzvedávejte - konají se odpolední aktivity, kroužky a zájmové
       činnosti. Ve zcela výjimečných případech je třeba tento požadavek nahlásit již v ranní družině.

7.    Čtvrtá vyučovací hodina končí v 11.10, děti si pak můžete vyzvednout po obědě ve 12 hod,
        pátá vyučovací hodina končí ve 12.05, děti jsou po obědě zpět v družině cca ve 13 hod.

8.    Žáci jsou povinni si přinést cvičební úbor, obuv do tělocvičny, převlečení na venkovní aktivity a náhradní oblečení
       (tričko, tepláky, ponožky). Věci si děti uloží v šatně do tašky ke svému místu.

9.    Žáci si mohou do školní družiny přinést podepsaný sirup.

10.   Kontakty : mobilní číslo do ŠD - 727 940 067

Lenka Vlčková, vedoucí vychovatelka ŠD
Jitka Řepíková, vychovatelka ŠD 

Image Image

Image Image

Image Image

Image Image