V pondělí 19. března navštívili žáci naší školy výstavu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci nazvanou Poznávej sám sebe. Výstava aktivovala jejich hravost, schopnost logického myšlení a kreativitu.

Žáci si mohli vyzkoušet sílu stisku vlastní ruky, otestovat čich, zjistit citlivost svého sluchu, poznat rychlost svých reakcí na různé podněty, luštit zvukové pexeso, změřit si hlasitost výkřiku, elektrický odpor vlastního těla vyluštit mnoho hlavolamů a záhad. K vyzkoušení zde byly připraveny chůdy, pedalo i kladina.

Interaktivní výstava nabídla žákům asi na 60 exponátech ponaučení, zábavu a spoustu informací o lidských smyslech a jejich klamech.

Mgr. Marie Řeřuchová 

 

V úterý 31. ledna jsme ukončili I. pololetí šk. roku 2011/12. Celkem 135 žáků si odneslo domů  výpis vysvědčení. Pro naprostou většinu žáků to byl důvod k radosti a spokojenosti. Pro ostatní, kteří zaznamenali dílčí neúspěchy a nezdary, není důvod k panice a předčasným závěrům. Je dobré vše doma v klidu rozebrat, poradit se s vyučujícími a stanovit si postupné cíle. Výsledek této spolupráce se zajisté dostaví.

Nejprve bych se ale zmínil o tom, co nového nám přinesl školní rok 2011/12. Vlastní školní vzdělávací program již postoupil do všech tříd. Znamená například výrazně větší a širší nabídku volitelných předmětů na II. st. Již od sedmého ročníku mají žáci 2 hodiny druhého cizího jazyka (německý). V osmé a deváté třídě přibývají další 2 hodiny. Žáci se rozhodli pro pohybové aktivity. Ve škole pracuje již třetím rokem  asistent pedagoga. Dlouhodobě máme širokou nabídku zájmových kroužků. Je jich celkem 14 a žáků se věnují ve svém volném čase nejen učitelé, ale také rodiče a veřejnost (V.Gerhát, J.Sušeň, Z.Solovská, J.Dubová). Od 1. září máme opět  nepovinný předmět náboženství. Vyučujícím je P. Mgr. Pavel Hodl. Dlouholetý celospolečenský problém – úbytek dětí – pokračuje i na naší škole.  Zastupitelstvo obce opětovně potvrdilo výjimku z počtu žáků. Toto prozíravé rozhodnutí umožní zachování plnotřídní školy v Šumvaldě.

Významnou akcí, na které budeme pracovat v následujících dvou letech, je projekt „Peníze do škol“. Naše škola získala  více než 900 000,- Kč. Tyto peníze jsou určeny na vybavení, tvorbu vzdělávacích materiálů, školení atd. Již před Vánocemi jsme vybavili všechny učebny I. stupně novými keramickými tabulemi s interaktivními dataprojektory. Učitelé dostali notebooky na tvorbu vzdělávacích materiálů. Znamená to další posun v modernizaci výuky.

Nový školní rok jsme zahájili s řadou změn v interiéru školy. Mezi největší akce patřila výměna oken v hlavní budově (jižní strana) (220 000Kč), nátěr podlahy v tělocvičně (200 000Kč). Prováděli jsme průběžnou opravu střech a řadu dalších větších nebo menších oprav (nové tlakové expanzní nádoby v kotelně, výměny radiátorů, čištění odpadů atd.) Vymalováním učeben, koridoru a šatny došlo k estetizaci školního prostředí.

Nyní tedy k hodnocení I. pololetí.

Celkem 75 (56%) žáků dosáhlo na vyznamenání. Z toho na I. st. 51 (72%) a na II. st. 24 (38%). Je to obdobný výsledek jako v předchozích letech. Bohužel máme jednoho žáka, který neprospěl.

Na pololetní pedagogické radě jsme projednávali také chování žáků. Jednoznačně zde převládalo kladné hodnocení. Celkem 61 žáků (45%) má na výpisu zapsánu pochvalu třídního učitele především za píli, dobrou práci a reprezentaci školy v různých soutěžích.

Bohužel bylo uděleno pět důtek ředitele školy a následně jedna snížená známka z chování za jednorázové vážné porušení školního řádu.

Celkem 5794 zameškaných omluvených hodin (průměr 43 hodin na žáka) patří k těm nejhorším v posledních letech. Nejlepší v docházce byli prvňáci – necelých 26 hodin na žáka. Naopak nejvíce „nemocní“ byli žáci 5. třídy – 73 hodin na žáka. Zajímavé také je, že tentokrát byli v docházce lepší žáci II. stupně.

Činnost školy byla od počátku školního roku bohatá na různé akce, soutěže, kurzy, vystoupení, exkurze atd. Žáci zde v praxi uplatňovali vědomosti a dovednosti získané v průběhu výuky. Nejvýznamnější akcí na začátku šk. roku (17. 9 .2011) byly oslavy „100 let školy“. Akce se připravovala téměř rok. Ještě jednou děkuji všem, kteří se na ní podíleli.

K dalším aktivitám patřili: plavecký výcvik 3.- 4. třídy, Medlovský cross,  Scholaris, vystoupení dětí při setkání důchodců a vítání dětí, mikulášský a vánoční turnaj v košíkové,  matematické soutěže, turnaj ve florbale, nejlepší běžec a výškař okresu Olomouc, vánoční besídka, lyžařský výcvik v Karlově p. Pradědem a řada dalších. Škola se také výrazným způsobem podílela na uspořádání Vánočního koncertu. Jeho úroveň ocenili nejen místní, ale také řada cizích návštěvníků. Tímto děkuji všem učitelům a žákům za vzornou reprezentaci školy a obce Šumvald.

V těchto dnech ukončili svoje rozhodování nad přihláškami žáci deváté třídy. Novelou „Školského zákona“ došlo opět ke změně v počtu podávaných příhlášek – ze tří na dvě. Termín podání přihlášek je do 15.3. Veškeré úsilí nyní žáci směřují k co nejlepší přípravě na přijímací zkoušky. K tomu jim pomáhají učitelé nabídkou pravidelného doučování a přípravy na testování.

Veškeré podrobné informace o činnosti školy včetně bohaté fotogalerie najdete na našich webových stránkách: www.zssumvald.cz a také v pravidelných článcích v Šumvaldských novinách.

Mgr. Ladislav Vyhnálek, ředitel ZŠ Šumvald

 

V neděli 12. února jsme se všichni sešli před tělocvičnou u školy a společně jsme naložili všechny lyže, běžky a batohy do autobusu. Poté jsme vše zkontrolovali a vyrazili do Karlova pod Pradědem již potřetí na lyžařský kurz.

Dorazili jsme na parkoviště před chatou, vyndali všechny věci a dali je panu majiteli do auta. Ten nám je vyvezl až k chatě a my jsme už jen s malými batůžky na zádech kráčeli 500m do kopce k chatě. V chatě jsme si rozdělili pokoje, zabydleli se. Za půl hodiny už jsme šlapali na svah.

Žáci 7. - 9. třídy byli opravdu netradičním způsobem seznámeni s takovou pěveckou hvězdou jako byla Edith Piaf. A že její život byl opravdu velmi pestrý, i když spíše smutný a tragický, to pochopili již v 1. dějství nevšedního muzikálu. A kdy se vše událo? 1. února 2012 žáci společně se svými učiteli navštívili muzikál Edith, vrabčák z předměstí. Muzikál trval přes dvě hodiny, sál Moravského divadla v Olomouci byl obsazený do posledního místa. Nutno říci, muzikál takového formátu v hlavní roli s pražským hercem, zpěvákem a tanečníkem Zbyňkem Fricem je opravdu na vysoké úrovni a žáci měli možnost poznat skutečně kvalitní pěvecké, herecké a taneční výkony.

Mgr. Hana Chudá

Sobota 17. září 2011 byla velmi významným dnem nejen pro školu, ale pro celou obec Šumvald. Přesně před 100 lety byla totiž slavnostně otevřena a vysvěcena tehdy nová budova školy. Přípravy na oslavu nám všem zabraly téměř celý rok a zapojilo se do nich velké množství lidí. Vy všichni, ať už místní nebo „přespolní“, co jste zavítali k nám do Šumvaldu a zúčastnili se oslav, jste mohli zhlédnout vzorně upravenou a vyzdobenou školu, navštívit výstavu mapující historii školství v Šumvaldě, zakoupit si almanach či pohlednici, poslechnout si dva skvělé koncerty, ochutnat vynikající lahůdky připravené kuchařkami ze školní jídelny nebo si jen tak posedět v parčíku u školy a zavzpomínat si na dobu, kdy jste do zdejší školy chodili vy. Ale jak vlastně celý ten slavnostní den probíhal?

Na sokolském stadionu to v sobotu 4. 6. 2011 opravdu žilo! Těsně před 14. hodinou odpolední to vypuklo! Ptáte se: „Co?“ – No přece tradiční tělovýchovná akademie, která byla letos výjimečná, jelikož byla spojena s oslavami 100 let školy.
           
Slavnostně celý program zahájily mažoretky Libinky. Poté již napochodovali na plac všichni žáci mateřské školy a základní školy Šumvald a následovalo vyřazení vycházejících žáků MŠ a ZŠ.

I letos jsme s dětmi věnovali pozornost svátku naší planety – Dni Země. Každá třída tuto oslavu pojala jiným způsobem.

Prvňáčci a druháčci besedovali o ochraně přírody a myslivosti s hajným p. Pecherem. Zapojili se i do úklidu v okolí školy a plnili praktická cvičení z ekologie (třídění odpadů, ochrana vody apod.)

3. třída prožila den Šumperku v parku u vily Doris. Tam měli vytyčenou trasu, na které plnili různé úkoly. Vyzkoušeli si sázení stromků, brambor, sváželi seno, vyráběli ruční papír, poznávali rostliny a živočichy, šplhali po horolezecké stěně, tvořili výtvarná dílka z odpadového materiálu, splétali z těsta nejrůznější druhy pečiva, holt se nenudili.

4. a 5. třída se zúčastnili naučně zábavného dopoledne ve vile Tereze v Uničově. Pracovníci DDM připravili soutěže z oblasti ekologie a života rostlin a živočichů. V praktické části se žáci seznámili s chovem živočichů v teráriích a mohli si zhotovit výrobky z přírodnin.

Šesťáci se vydali do přírody na pěší túru. Jejich cílem byla Horka, jejich heslem - hrátky s přírodou! Strávili dopoledne soutěžením, a to vědomostním i sportovním.

Ostatní třídy z 2. stupně se rozhodly vydat se „kolmo“ do Litovelského Pomoraví. 7. a 8. třída se podívaly do tajuplné a strašidelné jeskyně „Podkova“ (Bočkovy díry), kde plnily bobříka odvahy, a pak se také zastavily u chrámu přátelství, zvaného Templ. Deváťáci si zvolili malinko jinou cyklotrasu: Litovel – Sobáčov – Mladeč – Nové Zámky – Litovel. Cestováním na kole jsme šetřili životní prostředí a navíc jsme zažili spoustu legrace a příjemných chvil.

Tak ekologii zdar a naši modrou planetu ochraňujme nejen na Den Země!  

Žáci 2. stupně základní školy si zahráli na spisovatele. Jak je to možné?
K příležitosti blížícího se 100. výročí staré budovy se žáci 6.-9. tříd snažili napsat co nejpoutavější práci k tématu "škola". Někteří složili báseň, druzí napsali vyprávění anebo úvahu. Šikovnější z nich (celkem 18 žáků) postoupili do finále, které se konalo ve čtvrtek 26. 5. ve školní družině. A jak vše dopadlo?
1. místo obsadila Tereza Pavelková, žákyně 9. třídy s nadčasovou úvahou nazvanou Naše škola – co dětem dává a jak si ji do budoucna představuji, 2. místo patřilo Haně Chlebníčkové ze 7. třídy s básní Od šesté až do deváté, na 3. místě se umístila Petra Šafářová z 9. třídy s úvahou Naše škola – co dětem dává a jak si ji do budoucna představuji.
Všichni finalisté získali pěkné ceny a co je nutno říci, nejlepší práce bude spolu s prací výtvarnou otištěna v nově vznikajícím školním almanachu.

Mgr. Hana Chudá 

V sobotu 30. dubna 2011 uspořádalo SDH a SRPŠ Šumvald na prostranství za hasičskou zbrojnicí společnou akci Stavění májky a slet čarodějnic. 

Všechny čarodějnice a čarodějové se nám představili v průvodu od MŠ k Blahákovu hostinci. Pro děti byly připraveny různé soutěže, malování na obličej a věštění z karet. Bylo připraveno bohaté občerstvení a opékaní buřtů. Členové SDH spolu s dětmi ozdobili májku a vztyčili ji na prostranství v parčíku. 

Celou akcí nás svým moderátorským uměním a reprodukovanou hudbou provázel Květoslav Smrček.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli celou akci připravit. Doufáme, že se i příští rok budeme moci opět slétnout a přivítat do našich řad nové členky černé magie! Letu zdar!

Iveta Kokošková

Ve čtvrtek 7. dubna 2011 jsme se se žáky 5., 6. a 7. třídy vypravili do Šumperka za kulturními zážitky. Nejprve děti navštívily Divadlo Šumperk, kde zhlédly představení Tučňáci na arše. Tato pohádka přinesla poučení i zábavu. Žáci se vtipnou formou dozvěděli o potopě světa a Noemově arše. Příběh byl prokládán písničkami, které oživovaly celý děj. Zpracování kulis i kostýmů se líbilo i hra celkově zaujala, vykouzlila úsměv na našich tvářích a příjemně a pozitivně nás naladila na další program.

Po skončení divadla jsme se přesunuli do vlastivědného muzea. Zde jsme měli objednanou komentovanou prohlídku výstavy Putování středověkem, která nám přiblížila období od 7. do 15. století. Představila nám život starých Slovanů, středověké zbraně, hrady apod. V průběhu výkladu žáci hledali indicie k rozřešení záhady loštického poháru. Také se mohli zapojit do různých her a skládaček a dalších interaktivních prvků. Byla zde i možnost potěžkat si např. jedenapůlruční meč nebo vyzkoušet rytířskou přilbu a dobové oblečky. 

Výlet jsme si užili, výstavu i návštěvu divadla vřele doporučujeme i Vám! V neposlední řadě děkujeme SRPŠ, které hradí náklady na dopravu.                                                                       

Mgr. Hana Pořízková

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!