Provoz školy od 9.6. 2020

Od úterý 9. června bude výuka v základní škole probíhat pro žáky 1. i 2. stupně normálně. V obvyklém provozu bude i školní jídelna.

Rozvrh hodin pro třídy od 8. 6. 2020

Pro žáky, kteří od pondělka 8. 6. 2020 nastupují do školy, je nový rozvrh. Jsou celkem tři třídy (skupiny), jen připomínáme, začátek vyučování v 8.25 hodin, konec ve 13.00 hodin a je nutné donést vyplněné čestné prohlášení.

Po rozkliknutí se vám zobrazí rozvrh konkrétní třídy.

Rovrh 6. třída

Ředitelské volno 29. a 30. června

Z důvodů nutných stavebních úprav školy
vyhlašuje ředitelka ZŠ Šumvald
dle Zákona č. 561/2004 Sb. § 24 
na dny:
 
29. a 30. června 2020
ŘEDITELSKÉ VOLNO

Sdělení pro žáky 2. stupně

Od pondělka 8. června začne výuka pro žáky 6. – 8. třídy. Bude probíhat denně ve skupinách podle ročníků. Pokud bude potřeba, početnější třídy rozdělíme. Každý den bude 5 vyučovacích hodin – všechny předměty, kromě výchov. Rozvrh hodin bude zveřejněn na stránkách školy v pátek 5. června. Z provozních důvodů budou všechny skupiny začínat až v 8.25. Příchod do školy od 8.15 - sedmáci vchodem od tělocvičny, šesťáci a osmáci tradičním vchodem od OU. Žádáme žáky, aby se v době před vyučováním i po něm u školy neshlukovali a dodržovali mezi sebou bezpečné rozestupy.
Konec vyučování bude ve 13 hodin, oběd bude žákům vydáván do 14hodin. Nelze brát oběd do jídlonosičů.
Při prvním vstupu do školy je třeba donést vyplněné Čestné prohlášení, které lze stáhnout ze stránek školy – Dokumenty – Ostatní, nebo vyzvednout v kanceláři ZŠ.
Žádáme rodiče, aby do středy 3.6. sdělili třídním učitelům, zda jejich dítě od 8. června nastoupí k vyučování. A také aby přihlásili obědy u vedoucí šk. jídelny.
Žáci, kteří se nebudou účastnit denního vyučování, budou dál plnit a zasílat vypracované zadané úkoly všem učitelům.
Informace k ukončení školního roku, vracení učebnic a pomůcek, vydávání vysvědčení budou zveřejňovány průběžně. .

Informace k nástupu žáků 1. stupně

V pondělí 25. května začíná výuka přihlášených žáků.
Je nutné, aby žáci přinesli vyplněné Čestné prohlášení. (kromě těch, kteří ho už odevzdali)
Děti budou čekat na zahájení vyučování každý den před školou, v prostorách školního dvora a u vchodu k tělocvičně v bezpečných rozestupech a s rouškou. Vstup do školy je umožněn jen dětem, nikoliv doprovázejícím osobám. Pedagogové si žáky vyzvednou u vchodů následovně:
7.20 - 1. třída - tradiční vchod pro žáky od OÚ (Z. Kallerová)
7.20 - 2. třída - služební vchod od OÚ (I. Zemanová)
7.20 - 4. třída - vchod ze dvora (P. Šenková)
7.20 - 5. třída - 2 skupina - vchod k tělocvičně (L. Vlčková)
7.25 - 3. třída – tradiční vchod pro žáky od OÚ (J. Odehnalová)
7.25 - 5 třída - 1. skupina – vchod ze dvora (L. Cigánková)

Výuka bude probíhat v kmenových třídách, kromě 2. skupiny 5. třídy, která bude mít vyučování v 6. třídě na 2. stupni (proto vchod od tělocvičny).
Vyučování bude 4 vyučovací hodiny (7.30 – 11.10), rozvrh hodin si určuje každý vyučující.
Třídní učitelé budou vyučovat všechny předměty, kromě AJ v 5.tř. Tělesná výchova a hudební výchova nebudou.

Přestávky (včetně oběda) jsou uzpůsobeny tak, aby se minimalizoval kontakt žáků různých skupin ve společných prostorách.
Oběd bude pro 1. a 2. ročník zajištěn do tříd, ostatní skupiny se budou střídat v jídelně.
Připomínáme, že přihlášení na obědy si zajišťují rodiče sami (tel: 727 940 069 , pevná linka ŠJ již není v provozu).

Odpolední zájmové činnosti 1. a 2. třídy (A. Jenáčková, Z. Solovská) se budou uskutečňovat v jednotlivých odděleních ŠD a venku, ostatní ročníky (J. Krestýnová, E. Navrátilová) ve třídách a venku. (výtvarné, pracovní, sportovní aktivity a hry)
Je nutné písemně nahlásit čas a způsob odchodu (žáka vyzvedne…., žák odchází sám v …. hodin). Buď až do konce školního roku, nebo na jednotlivé dny. Odpolední pobyt je zajištěn do 15.30, samozřejmě je možný dřívější odchod domů. Domluva s učiteli bude probíhat telefonicky (kontakty na web-stránkách tříd).

Žáci budou denně vybaveni 2 rouškami a 2 sáčky na jejich uložení. Ostatní pomůcky, svačinu atd, jako do běžného vyučování.
Škola má k dispozici všechny prostředky k zajištění ochrany zdraví dětí a bude postupovat dle pokynů MŠMT.

Žáci, kteří se nebudou účastnit vyučování budou i nadále vzdělávání distanční formou.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele, nebo ředitelku školy.

Upozorňujeme na informaci Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje: do konce školního roku bude v rámci autobusové dopravy platit režim jarních prázdnin.

Pro rodiče budoucích prvňáčků


Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků, že v sekci Dokumenty mohou najít složku s názvem "Pro rodiče budoucích prvňáčků". Je v ní ke stažení dokument s názvem "Seznam pomůcek do 1. třídy". Odkaz je i ZDE

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole

Oznamujeme rodičům, že od 25. května 2020 se žáci 1. stupně mohou účastnit vzdělávacích aktivit školy.
Docházka je dobrovolná. Podmínkou zařazení dětí je odevzdání vyplněného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Toto prohlášení je možné si stáhnout a vytisknout (webové stránky školy – sekce Dokumenty, složka Ostatní) nebo vyzvednout v kanceláři ZŠ od 11. května. Žáci ho předají při prvním příchodu do školy.
Veškerá hygienická opatření ve škole jsou zajištěna v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk. roku 2019/2020“.
Provoz školy bude od 7.30 do 15.30 hodin. Ranní družina nebude poskytována.
Žáci budou pracovat ve svých třídách v max. počtu 15, složení skupin je neměnné po celou dobu docházky. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5.
Ve třídě bude jeden žák v lavici s předepsanými rozestupy. Rodiče žáky vybaví min. 2 vlastními rouškami. Ve společných prostorách jsou roušky povinné, o nošení roušek ve třídě rozhodne učitel.
Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině se nebudou měnit.
Dopolední aktivity budou probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd, tělesná výchova nebude. V odpoledních hodinách se bude realizovat zájmové vzdělávání.
Stravování žáků ve školní jídelně se bude uskutečňovat za dodržování zvýšených hygienických pravidel.
Žáci, kteří nebudou docházet do školy, se budou dál vzdělávat distančním způsobem.
Žádáme rodiče, aby do 18.5. 2020 nahlásili zájem o docházku jejich dítěte do školy a to třídní učitelce, nebo telefonicky, sms ředitelce školy (736646986) nebo na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Také je třeba přihlásit děti na obědy u vedoucí školní jídelny (727904093).

Informace k výuce žáků devátého ročníku

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4. je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Docházka není pro tyto žáky povinná. Vyučované předměty budou český jazyk a literatura a matematika. První konzultace proběhne v pondělí 11. května: od 8 do 10 hodin český jazyk, od 10 – 12 hodin matematika. Přestávky budou podle potřeby. Termíny dalších konzultací budou upřesněny po domluvě.
Prosíme, aby žáci přišli vchodem k tělocvičně. Je nutné přinést vyplněné čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení bude předáno rodičům do čtvrtka 7.5. společně s dalšími informacemi o výuce.
Veškerá hygienická opatření budou v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk. roku 2019/2020.

Obnovení provozu školní jídelny

Školní jídelna obnovuje svůj provoz od pondělí 20. dubna. Vaří se pro cizí strávníky ve stejném režimu jako před uzavřením, výdej stravy do jídlonosičů bude v obvyklém čase od 10.30 do 11.30.
Obědy mohou odebírat také žáci ZŠ a to za cenu 55 Kč.
Přihlášky přijímá vedoucí kuchyně p. Navrátilová na tel. 727940069.

Ošetřovné

Potvrzené formuláře Žádosti o ošetřovné bude vydávat 
p. Štybnerová ve škole nebo doma, vždy po telefonické
domluvě. 606 547 196.