Vážení rodiče,

Pro zajištění bezpečného návratu žáků do školy po prázdninách a minimalizování rizika přenosu onemocnění covid-19 přijala naše škola opatření, která jsou v souladu s Doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR, ze dne 3. 8. 2021, Souborem opatření pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022, ze dne 17. 8. 2021 a Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 20.8.2021.

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny

Při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy si všechny osoby zakrývají dýchací cesty respirátorem nebo rouškou.

Ve třídách žáci a učitelé mít roušky nemusí, pokud byli očkování na covid-19, podstoupili testování s negativním výsledkem, nebo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a jsou v tzv. ochranné lhůtě 180 dní.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, v družině, v tělocvičně i v hygienických zařízeních jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Pedagogové dohlížejí na dodržování hygieny žáků během celého pobytu ve škole.

Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Také další prostory (chodby, šatny) školy jsou pravidelně větrány.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Provoz školy

Výuka probíhá v kmenových třídách, snažíme se o minimalizaci kontaktu žáků různých tříd.

Školní družina funguje v běžném režimu s důrazem na hygienu, časté větrání a maximální pobyt venku.

Zájmové kroužky budou probíhat v homogenních kolektivech.

Zatím nebudou organizovány hromadné školní akce.

Vstup zákonných zástupců a jiných osob do budovy školy je umožněn jen ve výjimečných případech, a to pouze s respirátorem.

Žáci s příznaky infekčního onemocnění do školy nechodí. Pokud škola zjistí tyto příznaky při příchodu nebo v průběhu vyučování, informuje zákonné zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

Stravování

Personál kuchyně důsledně dodržuje pravidla hygieny a úklidu.

V jídelně se minimálně setkávají žáci více tříd. Po odchodu každé skupiny se stoly dezinfikují.

Pedagogický dozor v jídelně dohlíží na dodržování mytí a dezinfekce rukou.

Stravu i příbory vydává žákům určený pracovník.

Screeningové testování

Testování žáků antigenními testy proběhne ve všech ročnících 1., 6. a 9. září.

Nepodstupují ho žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Testuje se neinvazivní preventivním testem Genrui BioTech, tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Před začátkem budou žáci seznámeni s průběhem testování. Dohlížející pedagogové dodržují všechny postupy a hygienická opatření.

V případě, že výsledek testu je pozitivní, škola zajití oddělení žáka od ostatních osob, informuje zákonné zástupce žáka a dohlíží na žáka do doby vyzvednutí zákonným zástupcem nebo jiným doprovodem. Vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku s uvedením dne a času provedení testu.

Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-CR nebo po skončení povinné izolace.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, zákaz zpěvu, zákaz cvičení v tělocvičně, konzumace potravin v rozestupu 1,5 m od ostatních).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví.

 

S případnými dotazy se obracejte na vedení školy.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 585 041 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 736 646 986

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!