V pátek 28. ledna jsme ukončili I. pololetí šk. roku 2010/11. Celkem 148 žáků si odneslo domů ohodnocení výsledků své práce – výpis vysvědčení. Pro naprostou většinu žáků to byl důvod k radosti a spokojenosti. Pro ostatní, kteří zaznamenali dílčí neúspěchy a nezdary, není důvod k panice a předčasným závěrům. Společně s rodiči a učiteli je dobré nalézt cestu, jak co nejlépe vykročit do pololetí druhého.

Nejprve bych se ale zmínil o tom, co nového nám přinesl školní rok 2010/11. 

Vlastní školní vzdělávací program již postoupil do všech tříd s výjimkou třídy páté. Znamená například výrazně větší a širší nabídku volitelných předmětů na II. st. V osmé a deváté třídě jsou to 4 hodiny. Žáci se rozhodli především pro semináře (přírodovědný a společenskovědní), německý jazyk a pohybové aktivity. Ve škole pracuje již druhým rokem  asistent pedagoga. Dlouhodobě širokou nabídku zájmových kroužků jsme rozšířili o dva nové – včelařský (vede p. Jan Sušeň) a taneční I.st. ( vede Jitka Dubová). Od 1. září je nově zaveden nepovinný předmět náboženství. Vyučujícím je P. Mgr. Pavel Hodl. Dlouholetý celospolečenský problém – úbytek dětí - postihl i naši školu. K 1. září klesl počet pod zákonem stanovenou normu. Zastupitelstvo obce odhlasovalo již na podzim výjimku z počtu žáků. Věřím, že společně s novým zastupitelstvem a vedením obce najdeme cestu k zachování plnotřídní školy v Šumvaldě. Již od září jsme zahájili přípravy na významné výročí školy, které nás čeká v roce 2011. Oslavíme 100 let od postavení hlavní budovy. O všech akcích „100 let školy v Šumvaldě“ budete včas informováni.

Nový školní rok jsme zahájili s řadou změn v interiéru školy. Největší akcí (cca 900 000 Kč) byla výměna oken v tělocvičně a koridoru. Proběhla rekonstrukce WC měna dveří v pavilonu. Vymalovánim pavilonu a koridoru došlo k estetizaci školního prostředí.

Nyní tedy k hodnocení I. pololetí.
Celkem 91 (61%) žáků dosáhlo vyznamenání. Z toho na I. st. 62 (79%) a na II. st. 29 (41%). Je to obdobný výsledek jako v předchozích letech. Bohužel máme jednoho žáka, který neprospěl.

Na pololetní pedagogické radě jsme projednávali také chování žáků. Jednoznačně zde převládalo kladné hodnocení. Celkem 58 žáků (39%) má na výpisu zapsánu pochvalu třídního učitele především za píli, dobrou práci a reprezentaci školy v různých soutěžích. Jeden žák – Marek Havlíček – obdržel pochvalu ředitele školy za mimořádně úspěšnou sportovní reprezentaci.

Bohužel byly uděleny dvě důtky ředitele školy a následně dvě snížené známky z chování za jednorázové vážné porušení školního řádu.Celkem 5 187 zameškaných omluvených hodin (průměr 35 hodin na žáka) patří k těm lepším v posledních letech. Nejlepší v docházce byli šesťáci – necelých 15 hodin na žáka. Naopak nejvíce „nemocní“ byli žáci 9. třídy – téměř 50 hodin na žáka.

Činnost školy byla od počátku školního roku bohatá na různé akce, soutěže, kurzy, vystoupení, exkurze atd. Žáci zde v praxi uplatňovali vědomosti a dovednosti získané ve průběhu výuky.K významným akcím patřili: plavecký výcvik 3.-4 třídy, návštěva MS v basketbalu žen v Brně, Carusošou v Uničově, atletika v Olomouci, Scholaris, vystoupení dětí při setkání důchodců, vítání dětí nebo rozsvěcování stromu u hasičárny, mikulášský a vánoční turnaj v košíkové, matematické soutěže, dějepisná olympiáda, turnaj ve florbale, nejlepší běžec a výškař okresu Olomouc, vánoční besídka, zimní ozdravný pobyt 4.-5. třídy v Karlově p. Pradědem a řada dalších. Škola se také výrazným způsobem podílela na dvou velkých akcích obce v závěru roku 2010. Úroveň Vánočního koncertu a Výstavu betlémů s Oživlým betlémem ocenila veřejnost nejen z obce, ale i širokéno okolí. Tímto děkuji všem učitelům a žákům za vzornou reprezentaci školy a obce Šumvald.

Veškeré podrobné informace o činnosti školy včetně bohaté fotogalerie najdete na našich webových stránkách: www.zssumvald.cz  a také v pravidelných článcích v Šumvaldských novinách.

Mgr. Ladislav Vyhnálek, ředitel ZŠ Šumvald

 

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!