rozvtrid2018 2019.2rozvtrid2018 2019.1

Od pondělí 12. října do pátku 16. října se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci 1. stupně a žáci 6 . a 9. třídy. Sedmáci a osmáci budou mít vzdělání distanční formou.
Provoz školní družiny se nemění. Obědy pro žáky, kteří nebudou chodit do školy, jsou odhlášeny, ale i tito žáci mají nárok na oběd za obvyklou (dotovanou) cenu. Pokud máte zájem, nahlaste se u vedoucí školní jídelny a můžete obědy odebírat do jídlonosičů denně od 10.30 – 11.00.

V týdnu od 19. do 23. října budou ve škole třídy 1. – 5. a třídy 7., 8. 
Šesťáci a deváťáci přecházejí na distanční vzdělávání.
Pondělí 26., úterý 27. jsou volné dny, 28. státní svátek a 29., 30. října podzimní prázdniny.

Upozorňujeme rodiče a žáky, že zájmové kroužky a kluby pro žáky se zatím konat nebudou

Vážení rodiče, v sekci vstup pro rodiče jsou upravené stránky se zadáváním úkolů pro žáky, kteří se neúčastní výuky z důvodů nemoci. Pokud vaše dítě nechodí do školy, tak doporučujeme pravidelně tyto stránky sledovat, budou se aktualizovat podle potřeb každého vyučujícího.

Upozorňujeme rodiče, že od čtvrtka 10.9.2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách v celé České republice, tedy i v budově Základní školy Šumvald. Vybavte proto prosím vaše dítě ochrannou rouškou. Podle sdělení ministerstva zdravotnictví nebude povinnost žáků nosit roušku ve třídách, ale jen ve společných prostorách školy.

Vážení rodiče,
naše škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Chtěla bych Vás informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech a podmínkách provozu školy vzhledem ke COVID-19.
Hygienická opatření
V každé učebně, hygienickém zařízení, oddělení ŠD, jídelně i v tělocvičně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci. Učitelé budou dohlížet na dodržování hygieny rukou během celého pobytu žáků ve škole.
Větrání učeben i ostatních prostor se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.

Školní jídelna
Žáci 1. a 2. stupně se budou v jídelně střídat tak, aby se minimalizoval kontakt jednotlivých tříd. Žáci si budou důsledně mýt a dezinfikovat ruce, nebudou si sami nabírat stravu ani pití. Po dokončení oběda každé skupiny budou stoly a ostatní povrchy v jídelně dezinfikovány.

Školní družina
Provoz ŠD bude probíhat v běžném režimu s důrazem na hygienu a časté větrání. Vyzvedávání dětí se bude uskutečňovat prostřednictvím telefonu s vychovatelkou, nebo zazvoněním a ohlášením u služebního vchodu (od parkoviště). Rodiče budou na děti čekat venku popř. v šatně.

Prosíme rodiče, aby omezili pobyt ve vnitřních prostorách školy.
Osoby, které vykazují známky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Pokud se u žáka projeví některý z příznaků onemocnění COVID-19, bude umístěn do izolační místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka do doby vyzvednutí zákonným zástupcem.
Jestliže žák trpí chronickým onemocněním, které má stejné projevy jako COVID-19, musí o tom donést informaci, potvrzenou ošetřujícím lékařem. Pokud tak neučiní, nebude mu umožněna výuka ve škole.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.Mgr. Šárka Kallerová

Žádáme žáky, kteří se neúčastní denního vyučování, aby odevzdali všechny učebnice do středy 23. června třídním učitelkám, nebo v kanceláři školy.

Ukončení školního roku: 
Slavnostní zakončení školního roku se uskuteční v pátek 26. června v 8.30 v parčíku u školní jídelny. Proběhne vyhodnocení prospěchu a chování, rozdání vysvědčení, rozloučení s deváťáky a focení jednotlivých tříd.
Oběd bude vydávat od 9.30 – 10.00 hodin. (Pokud oběd nechcete, je nutno ho odhlásit do čtvrtka 25.6. 13.00.) Družina bude k dispozici do 13 hodin.

Od pondělka 15. 6. 2020 až do konce školního roku budou mít žáci 2. stupně vyučování 4 vyučovací hodiny: od 8.25 hod. do 12.05 hod. 

Tento týden 8.6 - 12.6. 2020 distanční výuka neprobíhá, neuskuteční se ani žádné on-line hodiny. V pátek 12. 6. 2020 bude z organizačních důvodů výuka pro žáky 2. stupně jen 4 vyučovací hodiny, od 8.25 do 12.05 hodin.

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!