Upozorňujeme rodiče, že od čtvrtka 10.9.2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách v celé České republice, tedy i v budově Základní školy Šumvald. Vybavte proto prosím vaše dítě ochrannou rouškou. Podle sdělení ministerstva zdravotnictví nebude povinnost žáků nosit roušku ve třídách, ale jen ve společných prostorách školy.

Vážení rodiče,
naše škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Chtěla bych Vás informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech a podmínkách provozu školy vzhledem ke COVID-19.
Hygienická opatření
V každé učebně, hygienickém zařízení, oddělení ŠD, jídelně i v tělocvičně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci. Učitelé budou dohlížet na dodržování hygieny rukou během celého pobytu žáků ve škole.
Větrání učeben i ostatních prostor se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.

Školní jídelna
Žáci 1. a 2. stupně se budou v jídelně střídat tak, aby se minimalizoval kontakt jednotlivých tříd. Žáci si budou důsledně mýt a dezinfikovat ruce, nebudou si sami nabírat stravu ani pití. Po dokončení oběda každé skupiny budou stoly a ostatní povrchy v jídelně dezinfikovány.

Školní družina
Provoz ŠD bude probíhat v běžném režimu s důrazem na hygienu a časté větrání. Vyzvedávání dětí se bude uskutečňovat prostřednictvím telefonu s vychovatelkou, nebo zazvoněním a ohlášením u služebního vchodu (od parkoviště). Rodiče budou na děti čekat venku popř. v šatně.

Prosíme rodiče, aby omezili pobyt ve vnitřních prostorách školy.
Osoby, které vykazují známky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Pokud se u žáka projeví některý z příznaků onemocnění COVID-19, bude umístěn do izolační místnosti pod dohledem pedagogického pracovníka do doby vyzvednutí zákonným zástupcem.
Jestliže žák trpí chronickým onemocněním, které má stejné projevy jako COVID-19, musí o tom donést informaci, potvrzenou ošetřujícím lékařem. Pokud tak neučiní, nebude mu umožněna výuka ve škole.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.Mgr. Šárka Kallerová

Žádáme žáky, kteří se neúčastní denního vyučování, aby odevzdali všechny učebnice do středy 23. června třídním učitelkám, nebo v kanceláři školy.

Ukončení školního roku: 
Slavnostní zakončení školního roku se uskuteční v pátek 26. června v 8.30 v parčíku u školní jídelny. Proběhne vyhodnocení prospěchu a chování, rozdání vysvědčení, rozloučení s deváťáky a focení jednotlivých tříd.
Oběd bude vydávat od 9.30 – 10.00 hodin. (Pokud oběd nechcete, je nutno ho odhlásit do čtvrtka 25.6. 13.00.) Družina bude k dispozici do 13 hodin.

Od pondělka 15. 6. 2020 až do konce školního roku budou mít žáci 2. stupně vyučování 4 vyučovací hodiny: od 8.25 hod. do 12.05 hod. 

Tento týden 8.6 - 12.6. 2020 distanční výuka neprobíhá, neuskuteční se ani žádné on-line hodiny. V pátek 12. 6. 2020 bude z organizačních důvodů výuka pro žáky 2. stupně jen 4 vyučovací hodiny, od 8.25 do 12.05 hodin.

Od úterý 9. června bude výuka v základní škole probíhat pro žáky 1. i 2. stupně normálně. V obvyklém provozu bude i školní jídelna.

Pro žáky, kteří od pondělka 8. 6. 2020 nastupují do školy, je nový rozvrh. Jsou celkem tři třídy (skupiny), jen připomínáme, začátek vyučování v 8.25 hodin, konec ve 13.00 hodin a je nutné donést vyplněné čestné prohlášení.

Po rozkliknutí se vám zobrazí rozvrh konkrétní třídy.

Rovrh 6. třída

Z důvodů nutných stavebních úprav školy
vyhlašuje ředitelka ZŠ Šumvald
dle Zákona č. 561/2004 Sb. § 24 
na dny:
 
29. a 30. června 2020
ŘEDITELSKÉ VOLNO

Od pondělka 8. června začne výuka pro žáky 6. – 8. třídy. Bude probíhat denně ve skupinách podle ročníků. Pokud bude potřeba, početnější třídy rozdělíme. Každý den bude 5 vyučovacích hodin – všechny předměty, kromě výchov. Rozvrh hodin bude zveřejněn na stránkách školy v pátek 5. června. Z provozních důvodů budou všechny skupiny začínat až v 8.25. Příchod do školy od 8.15 - sedmáci vchodem od tělocvičny, šesťáci a osmáci tradičním vchodem od OU. Žádáme žáky, aby se v době před vyučováním i po něm u školy neshlukovali a dodržovali mezi sebou bezpečné rozestupy.
Konec vyučování bude ve 13 hodin, oběd bude žákům vydáván do 14hodin. Nelze brát oběd do jídlonosičů.
Při prvním vstupu do školy je třeba donést vyplněné Čestné prohlášení, které lze stáhnout ze stránek školy – Dokumenty – Ostatní, nebo vyzvednout v kanceláři ZŠ.
Žádáme rodiče, aby do středy 3.6. sdělili třídním učitelům, zda jejich dítě od 8. června nastoupí k vyučování. A také aby přihlásili obědy u vedoucí šk. jídelny.
Žáci, kteří se nebudou účastnit denního vyučování, budou dál plnit a zasílat vypracované zadané úkoly všem učitelům.
Informace k ukončení školního roku, vracení učebnic a pomůcek, vydávání vysvědčení budou zveřejňovány průběžně. .

V pondělí 25. května začíná výuka přihlášených žáků.
Je nutné, aby žáci přinesli vyplněné Čestné prohlášení. (kromě těch, kteří ho už odevzdali)
Děti budou čekat na zahájení vyučování každý den před školou, v prostorách školního dvora a u vchodu k tělocvičně v bezpečných rozestupech a s rouškou. Vstup do školy je umožněn jen dětem, nikoliv doprovázejícím osobám. Pedagogové si žáky vyzvednou u vchodů následovně:
7.20 - 1. třída - tradiční vchod pro žáky od OÚ (Z. Kallerová)
7.20 - 2. třída - služební vchod od OÚ (I. Zemanová)
7.20 - 4. třída - vchod ze dvora (P. Šenková)
7.20 - 5. třída - 2 skupina - vchod k tělocvičně (L. Vlčková)
7.25 - 3. třída – tradiční vchod pro žáky od OÚ (J. Odehnalová)
7.25 - 5 třída - 1. skupina – vchod ze dvora (L. Cigánková)

Výuka bude probíhat v kmenových třídách, kromě 2. skupiny 5. třídy, která bude mít vyučování v 6. třídě na 2. stupni (proto vchod od tělocvičny).
Vyučování bude 4 vyučovací hodiny (7.30 – 11.10), rozvrh hodin si určuje každý vyučující.
Třídní učitelé budou vyučovat všechny předměty, kromě AJ v 5.tř. Tělesná výchova a hudební výchova nebudou.

Přestávky (včetně oběda) jsou uzpůsobeny tak, aby se minimalizoval kontakt žáků různých skupin ve společných prostorách.
Oběd bude pro 1. a 2. ročník zajištěn do tříd, ostatní skupiny se budou střídat v jídelně.
Připomínáme, že přihlášení na obědy si zajišťují rodiče sami (tel: 727 940 069 , pevná linka ŠJ již není v provozu).

Odpolední zájmové činnosti 1. a 2. třídy (A. Jenáčková, Z. Solovská) se budou uskutečňovat v jednotlivých odděleních ŠD a venku, ostatní ročníky (J. Krestýnová, E. Navrátilová) ve třídách a venku. (výtvarné, pracovní, sportovní aktivity a hry)
Je nutné písemně nahlásit čas a způsob odchodu (žáka vyzvedne…., žák odchází sám v …. hodin). Buď až do konce školního roku, nebo na jednotlivé dny. Odpolední pobyt je zajištěn do 15.30, samozřejmě je možný dřívější odchod domů. Domluva s učiteli bude probíhat telefonicky (kontakty na web-stránkách tříd).

Žáci budou denně vybaveni 2 rouškami a 2 sáčky na jejich uložení. Ostatní pomůcky, svačinu atd, jako do běžného vyučování.
Škola má k dispozici všechny prostředky k zajištění ochrany zdraví dětí a bude postupovat dle pokynů MŠMT.

Žáci, kteří se nebudou účastnit vyučování budou i nadále vzdělávání distanční formou.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele, nebo ředitelku školy.

Upozorňujeme na informaci Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje: do konce školního roku bude v rámci autobusové dopravy platit režim jarních prázdnin.

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!